newmark

Consultors financers

#IDENTITAT DE MARCA #WEB

Newmark, consultors financers de proximitat, tangibles, construeixen les economies de particulars i empreses des del "verd menta in crescendo" reflectit en la seva imatge de marca, amb el seu símbol i el color corporatiu.

Identitat de marca, web

Programació: marcberamendi.cat